Home Onderzoek en advies Onderzoeksmethoden

Onderzoeksmethoden

Door BING Bedrijfsrecherche kunnen naast reguliere onderzoeksmethoden, zoals interviews en dossieronderzoek, tevens bijzondere onderzoeksmethoden worden ingezet voor de aanpak van bedrijfscriminaliteit.

Observatie
Twee vormen van observatie kunnen worden onderscheiden:

Dynamische observatie: Het fysiek volgen van een persoon of een voertuig. Deze vorm van observatie kan plaatsvinden op de openbare weg of in openbaar toegankelijke ruimten. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van foto- of videocamera’s.

Statische observatie: Het observeren van een persoon of een voertuig door middel van een (al dan niet verborgen) camera op een vaste locatie, bijvoorbeeld op de werkplek van een persoon. Ook kan onder bepaalde voorwaarden een camera worden geplaatst in een ruimte waar regelmatig bedrijfsmiddelen worden ontvreemd.

Plaatsbepalingsapparatuur
Bij een vermoeden van bijvoorbeeld onrechtmatig gebruik van dienstauto’s, kan door middel van het (heimelijk) inbouwen van plaatsbepalingsapparatuur, zoals een gps-volgsysteem, het gebruik van de dienstauto in kaart worden gebracht. Daarmee kan worden vastgesteld of de dienstauto wordt gebruikt voor privédoeleinden.

Onderzoek werkomgeving
In sommige gevallen is een fysiek onderzoek van de werkomgeving noodzakelijk, bijvoorbeeld als het vermoeden bestaat dat een werknemer onrechtmatig goederen of documenten in zijn bezit heeft. Bij een fysiek onderzoek kan worden gedacht aan het onderzoeken van het bureau, archiefruimten en dienstvoertuigen.

Digitaal onderzoek
Door middel van digitaal onderzoek, ook wel aangeduid als forensisch IT-onderzoek, kan de digitale werkomgeving van een persoon worden onderzocht, bijvoorbeeld als het vermoeden bestaat dat een werknemer onrechtmatig bepaalde geheime documenten op zijn computer heeft opgeslagen. Ook mogelijk ongeoorloofd privégebruik van een computer kan hiermee worden vastgesteld.

Onderzoek van telecommunicatie
Als het vermoeden bestaat dat een werknemer vertrouwelijke informatie heeft gelekt aan derden, kan een onderzoek naar het gebruik van e-mail en de diensttelefoon aanwijzingen opleveren. Tevens kan met dergelijk onderzoek ongeoorloofd privégebruik van dienstmiddelen worden aangetoond. Onder bepaalde voorwaarden kan ook het telefoon- en e-mailverkeer worden afgetapt.

Handschriftonderzoek
Is een handtekening daadwerkelijk door de juiste persoon gezet of is de handtekening mogelijk vervalst door een collega, die daartoe niet was geautoriseerd? Een deskundige analyse van het handschrift kan uitkomst bieden.

Financieel onderzoek
Bij vermoedens van fraude door werknemers, is financieel onderzoek van wezenlijk belang. Daaronder wordt verstaan onderzoek van de ‘boeken’ alsmede digitaal onderzoek van financiële bedrijfssystemen. Al naar gelang de complexiteit van de fraude, kan specifieke deskundigheid worden ingezet.

Technisch sporenonderzoek
Bij een aantal vormen van bedrijfscriminaliteit, moeten op de plaats van het delict sporen worden veiliggesteld, zoals bij bedrijfsdiefstal waarbij sprake is van braaksporen. BING Bedrijfsrecherche werkt samen met gekwalificeerde forensische onderzoeksinstanties, die dit soort sporen kunnen veiligstellen en onderzoeken. Daarbij moet u denken aan vingerafdrukken en DNA-analyse.

Het gebruik van bepaalde onderzoeksmethoden is aan voorwaarden verbonden, zie ook wettelijk kader.

Top