Screening

Nieuwe raadsleden, te benoemen bestuurders, toezichthouders of directieleden, een nieuwe medewerker die een kwetsbare functie binnen de organisatie moet gaan invullen. Een beoogde partner voor een Publiek-Private Samenwerking (PPS) of een kandidaat-koper van uw vastgoed. Nieuwe ideeën en nieuwe impulsen die ontstaan, maar mogelijk ook nieuwe risico’s die op de loer liggen. Risico’s die tot imago- en reputatieschade kunnen leiden. Wie is de medewerker die u binnenhaalt, degene die zal worden aangesteld als bestuurder of de partij waarmee u wilt gaan samenwerken? Met het screenen van een persoon of partij, worden de mogelijke (integriteits)risico’s in kaart gebracht, geanalyseerd en kunnen eventueel risicobeheersende maatregelen worden genomen. Omdat het handelen van uw organisatie onder een vergrootglas ligt of kan komen te liggen. En omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen.

Screening op maat
De aard en omvang van de screening kunnen worden afgestemd op de te screenen persoon of partij en de mate van kwetsbaarheid van de functie c.q. de mate van risico’s die zich kunnen voordoen. Daarbij is de informatiebehoefte van u als opdrachtgever medebepalend. In alle gevallen kan BING een screening ‘op maat’ leveren, toegesneden op de wens en behoefte van de opdrachtgever. Dit kan variëren van een beperkte toets tot een breder onderzoek. Twee soorten screenings onderscheiden wij specifiek: een pre-employmentscreening en een screening externe partij.

Pre-employmentscreening
Bij een pre-employmentscreening screenen wij een potentieel nieuwe werknemer of bestuurder van uw organisatie. Hierbij valt te denken aan een medewerker die een kwetsbare functie gaat vervullen, een (kandidaat-)raadslid of een (kandidaat-)bestuurder.

Screening externe partij
Bij ‘externe’ screenings gaat het bijvoorbeeld om een kandidaat-leverancier van producten of diensten, een beoogde samenwerkingspartner (bijvoorbeeld bij een aanbesteding of PPS), een organisatie die subsidie aanvraagt of een potentiële koper van onroerend goed.

Top