Home Over ons Wettelijk kader

Wettelijk kader

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
BING Bedrijfsrecherche is volgens de wet een recherchebureau. De Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) stelt wettelijke waarborgen (eisen) aan recherchebureaus, zoals het hebben van een vergunning van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Andere relevante wet- en regelgeving voor recherchebureaus, is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Privacygedragscode particuliere onderzoeksbureaus. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft deze gedragscode goedgekeurd en is belast met het toezicht op de Wbp.

BING Bedrijfsrecherche hecht, als een door het ministerie van Veiligheid en Justitie erkend recherchebureau, veel waarde aan betrouwbaar, zorgvuldig en integer onderzoek. Voor het verkrijgen van een vergunning, worden voorwaarden gesteld aan onder andere de opleiding van de rechercheurs/onderzoekers, legitimatie en het privacybeleid.

De zwaarte van de zaak versus de inzet van de middelen
Bij het bepalen van onderzoeksmethoden en -middelen, dienen de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit en het kenbaarheidsvereiste in acht te worden genomen.

Subsidiariteitsbeginsel
Het subsidiariteitsbeginsel houdt in dat van alle beschikbare middelen, het minst belastende of bezwarende middel wordt gekozen om het onderzoeksdoel te bereiken. Doorgaans is dit de methode die het minst ingrijpend is in de persoonlijke levenssfeer van betrokkene(n).

Proportionaliteitsbeginsel
Het gehanteerde middel moet daarnaast in verhouding staan tot het doel en bovendien zo kort en gericht mogelijk worden toegepast. Dit wordt aangeduid met het proportionaliteitsbeginsel.

Kenbaarheidsvereiste
Een ander beginsel dat eveneens bepalend kan zijn voor de keuze van een onderzoeksmethode, is het kenbaarheidsvereiste. Zijn medewerkers ervan op de hoogte dat hun werkgever gebruik kan maken van bepaalde onderzoeksmethoden bij vermoedens van integriteitsschendingen?

Richtlijn
Als een onderzoek kenmerken van een persoonsgericht onderzoek vertoont, dan werken wij volgens onze Richtlijn voor persoonsgericht onderzoek.

Algemene voorwaarden
Als u BING (Bedrijfsrecherche) vraagt een onderzoek uit te voeren, dan zijn de algemene voorwaarden van BING van toepassing.

BING Bedrijfsrecherche beschikt over een vergunning van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De medewerkers van BING Bedrijfsrecherche hebben de opleiding tot particulier onderzoeker gevolgd. Daarnaast verlangen wij van onze medewerkers een integere, professionele houding en uitstraling.

Top